QUY TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
22/02/2017

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

  • Căn cứ vào thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đào tạo thạc sĩ.
  • Căn cứ vào các quy định và thực tế đào tạo thạc sĩ để thực hiện một cách chính xác, đồng bộ về thời gian, chương trình đào tạo thạc sĩ. Viện Đào Tạo Sau Đại Học xây dựng quy trình đào tạo thạc sĩ như sau:

 

STT

CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ

NỘI DUNG THỰC HIỆN

 I. CÔNG TÁC TUYỂN SINH

 

1

 

Thông báo tuyển sinh

- Phòng Tuyển Sinh – Truyền Thông

 

- Thông báo

 

2

 

Làm Hồ sơ tuyển sinh

- Học viên

 

- Hồ sơ theo Mẫu.

 

3

 

Thu nhận Hồ sơ

- Phòng Tuyển Sinh – Truyền Thông

 

- Hồ sơ

 

 

 

4

 

 

 

Đọc Hồ sơ, lên danh sách thí sinh

- Phòng Tuyển Sinh – Truyền Thông.

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện.

- Danh sách thí sinh không đủ điều kiện.

- Danh sách thí sinh miễn thi ngoại ngữ.

 

- Danh sách thí sinh thuộc diện ưu tiên.

 

 

 

5

 

 

Xét duyệt hồ sơ.

- Hội đồng tuyển sinh.

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện.

- Danh sách thí sinh miễn thi ngoại ngữ.

- Danh sách thí sinh thuộc diện ưu tiên.

- Biên bản Họp xét.

6

Bổ sung kiến thức

- Phòng Tuyển Sinh-TT.

- Viện Sau Đại Học.

Thí sinh có ngành gần và khác ngành dự thi.

7

Ôn tập

- Phòng Tuyển Sinh-TT.

- Viện Sau Đại Học.

- Thí sinh dự tuyển.

8

Gửi giấy báo thi

- Phòng Tuyển Sinh – Truyền Thông.

- Giấy báo thi

 

9

 

Tổ chức thi tuyển

- Hội đồng tuyển sinh.

- Học viên

10

Thông báo kết quả thi tuyển

- Phòng Tuyển Sinh – Truyền Thông.

- Điểm thi

- Giấy báo điểm

11

Ra Quyết định trúng tuyển

Hiệu Trưởng

- Quyết định trúng tuyển

- Giấy báo trúng tuyển

12

Gởi giấy báo nhập học đến học viên

- Phòng Tuyển Sinh – Truyền Thông.

- Viện ĐT SĐH

 

- Giấy báo nhập học

13

 

Tập trung học viên làm thủ tục nhập học

- Phòng Tuyển Sinh – Truyền Thông.

- Viện ĐT SĐH

- Hồ sơ nhập học của học viên

- Danh sách lớp

- Kế hoạch học tập

14

Nộp học phí

- Phòng KH-TC

- Học viên nộp học phí vào đầu mỗi học kỳ

II. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

 15  

- Lập thời Khoá Biểu.

- Mời giảng viên.
 

- Viện ĐT SĐH

- Viện ĐT SĐH
 

- Thông báo TKB cho học viên.

- Liên hệ với giảng viên, danh sách giảng viên

16

Học và thi các môn chung, các môn cơ sở, hỗ trợ

- Viện ĐT SĐH

- Giảng viên

- Học viên

- Bảng nghiệm thu.

- Bài thi, điểm thi các môn học.

17

 

 

Học và thi các môn chuyên ngành

 

- Viện ĐT SĐH

- Ngành đào tạo.

- Giảng viên

- Học viên

 

- Bảng nghiệm thu.

- Bài thi, điểm thi các môn học.

18

Xác định tên đề tài và viết đề cương nghiên cứu

- Lãnh đạo Viện.

- Trưởng ngành

- Thầy hướng dẫn

- Học viên

 

- Đề cương nghiên cứu

 

19

Đề nghị Hội đồng thông qua đề cương

 

- Giảng viên hướng dẫn.

- Học viên

 

- Đơn đăng ký đề tài

20

Ra Quyết định thành lập hội đồng thông qua đề cương

- Hiệu Trưởng

- Viện ĐT SĐH

 

- Quyết định

21

Họp Hội đồng thông qua đề cương

- Hội đồng.

- Học viên.

- Biên bản họp Hội đồng

22

 

Sửa chữa theo ý kiến Hội đồng

 

- Học viên

- Cán bộ hướng dẫn

- Nộp 2 cuốn đề cương có xác nhận đã sửa chữa của Chủ tịch HĐ, cán bộ hướng dẫn.

23

Ra Quyết định giao đề tài và cử cán bộ hướng dẫn

- Hiệu Trưởng

- Viện ĐT SĐH

- Quyết định giao đề tài và cử cán bộ hướng dẫn

24

Tiến hành đề tài

- Học viên

- Phiếu thu thập số liệu

- Minh chứng: bản sao các kết quả …

25

Đề nghị thay đổi đề tài (nếu có)

 

- Cán bộ hướng dẫn

- Học viên

- Lãnh đạo Viện SĐH.

- Đơn đề nghị.

- Đề cương mới.

- Đề nghị thành lập Hội đồng.

26

Thông qua Hội đồng duyệt đề cương (thay đổi)

- Hội đồng

- Cán bộ hướng dẫn

- Học viên

- Biên bản Hội đồng.

27

Ra Quyết định thay đổi đề tài

- Hiệu trưởng

- Quyết định thay đổi

28

Đề nghị thay đổi người hướng dẫn (nếu có)

- Cán bộ hướng dẫn

- Học viên

- Lãnh đạo Viện.

- Đơn xin thay đổi.

29

Ra Quyết định thay đổi người hướng dẫn

- Hiệu trưởng

- Viện ĐT SĐH

- Quyết định, hợp đồng.

30

Viết, sửa chữa luận văn

- Cán bộ hướng dẫn

- Học viên

- Luận văn hoàn chỉnh.

31

Nghỉ học ngắn hạn

- Học viên

- Trưởng ngành

- Lãnh đạo Viện.

- Đơn xin nghỉ học ngắn hạn, có xác nhận phê duyệt của các cấp có thẩm quyền theo đúng quy chế.

32

Nghỉ học tạm thời (tối đa 1 năm)

- Học viên

- Viện ĐT SĐH

- Ban Giám hiệu

- Đơn xin nghỉ học tạm thời

- Xác nhận của VSĐH

- BGH đồng ý

- Quyết định nghỉ học tạm thời.

33

 

Thi lại.

- Học viên

- Viện ĐT.SĐH

- Trưởng ngành

- Đơn xin thi lại.

- Bài thi, điểm thi

34

 

Học lại.

- Học viên

- Viện ĐT SĐH

- Trưởng ngành.

- Đơn xin học lại.

- Bài thi, điểm thi

III. BẢO VỆ LUẬN VĂN VÀ TỐT NGHIỆP

35

Ra Quyết định thành lập Hội đồng tốt nghiệp

- Hiệu trưởng

- Quyết định

36

Họp xét điều kiện bảo vệ luận văn

- Lãnh đạo Viện SĐH.

- Trưởng ngành.

- Danh sách học viên đủ điều kiện bảo vệ.

37

 

Xin gia hạn thời gian bảo vệ

- Học viên

- Khoa, BM

- Cán bộ hướng dẫn

- Đơn xin bảo lưu (theo mẫu, có chữ ký của cán bộ hướng dẫn, Trưởng Khoa/BM) gởi về Viện ĐT SĐH (Mẫu 14)

38

Gia hạn thời gian bảo vệ

- Viện ĐT SĐH.

- Trưởng ngành

- Đơn xin gia hạn.

39

Nộp luận văn.

- Học viên

- 6 cuốn luận văn bìa mềm

40

Kiểm tra số liệu, tài liệu tham khảo.

- Viện Sau Đại Học.

- Phụ trách ngành

- Biên bản kiểm tra

- Phản biện.

41

Hoàn chỉnh Hồ sơ, thủ tục bảo vệ luận văn.

- Viện ĐT SĐH

- Học viên

 

- Hồ sơ bảo vệ.

42

Ký Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn

 

- Hiệu trưởng

 

- Quyết định

43

 

 

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ

 

- Hội đồng

- Học viên

- Viện ĐT SĐH

  • Hôị đồng chấm luâṇ văn.
  • Biên bản họp Hội đồng - Hồ sơ bảo vệ.

44

 

 

 

Bảo vệ lại luận văn thạc sĩ

 

- Hội đồng mới (Quyết định Hiệu trưởng)

- Học viên, Cán bộ hướng dẫn

- Viện ĐT SĐH

- Đơn xin bảo vệ lại – có xác nhận của Cán bộ hướng dẫn, Trưởng ngành, Viện ĐTSĐH.

- Hồ sơ bảo vệ.

45

Sửa chữa luận văn theo ý kiến Hội đồng

Học viên.

- Cán bộ hướng dẫn

- Lập biên bản xác nhận chỉnh sửa luận văn.

- Cán bộ hướng dẫn xác nhận.

46

Nộp lưu chiểu luận văn và đĩa CD hoặc gởi email

- Học viên

- Trung tâm thông tin – thư viện

- Học viên nộp 02 quyển luận văn bìa cứng.

- Cán bộ hướng dẫn và Viện trưởng SDH xác nhận.

47

Đưa luận văn lên mạng

- Học viên

- Viện SĐH

http://graduate.hiu.vn/

48

Xét điều kiện tốt nghiệp

- Viện SĐH, PĐT, Phòng Tài Vụ, Phòng Công tác sinh viên

  • Danh sách học viên đủ điều kiện.

49

Ra Quyết định tốt nghiệp và cấp bằng

- Hiệu Trưởng.

- Phòng đào tạo.

- Quyết định tốt nghiệp.

- Bằng tốt nghiệp

50

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ

- Hiệu Trưởng

- Học viên

- Viện ĐT SĐH.

- Phòng truyền thông và công tác sinh viên

- Lễ phát bằng vào tháng 06 và tháng 12 mỗi năm.

            

                                                                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2017.

                                                                                                      Viện Sau Đại Học

                                                                                                            Đã Ký

                                                                                                    TS. Thái Hữu Tuấn

Từ khóa:
Top