NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CÂN BẰNG TẢI TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
07/09/2016

TÓM TẮT

Điện toán đám mây xu hưng hi tụ của nhiều thành tu về nghiên cu phát triển ng dụng công nghệ mới; các quan đim vng dụng công nghệ thông tin hiện nay trên thế gii. Tm quan trọng của đã đưc nhấn mạnh trong một báo cáo gần đây từ trường đại học Berkeley: Đin toán đám mây, giấc lâu nay của máy tính như một tiện ích khả năng chuyển đổi một phần ln ngành công nghiệp công ngh thông tin, làm mm thm c còn hp dẫn hơn như mt dịch vụ” [16].

Một k thuật góp phần quan trọng giúp điện toán đám mây được triển khai thành công đó là cân bằng tải. Nó giải quyết được các vn đề về chiến lưc phân bổ, sự tận dụng tài nguyên tính toán một cách có hiệu quả. Khi nói đến cân bằng ti ngưi ta thường nghĩ đến làm thế nào phân phối khối lưng công việc gia các nút tính toán sau cho công bằng, ít gây ra sự ng phí tận dụng tài nguyên hiệu quả nhất. Trong mô hình điện toán đám mây, thành phần Broker chịu trách nhim trung gian đàm phán gia nhà cung cấp SaaS nhà cung cấp dịch vụ đám mây. đại diện cho nhà cung cấp SaaS tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ đám mây phù hợp và đm nhim đàm phán trc tuyến để cấp phát nguồn tài nguyên hay dịch vụ thể đáp ng yêu cầu QoS của ng dụng. Với vai trò điều phối, Broker thc hiện các chiến lược cân bằng ti để phân phối yêu cầu xử của ngưi dùng đến ngun tài nguyên tính toán sau cho hiệu quả nhất. Nhm nghiên cu các k thuật cân bằng tải đang đưc áp dụng hiện nay trong điện toán đám mây, luận văn s thc hiện các thuật toán cân bằng ti tại thành phần Broker. Muốn làm được điu này cần một môi trường có thể mô hình phỏng đy đủ các thành phần của điện toán đám mây như Datacenter, máyo, Broker các chính sách cung cấp nguồn tài nguyên. Để vượt qua thách thc đó tác giả nghiên cu môi trưng mô hình mô phỏng điện toán đám mây CloudSim để thc nghiệm. Da trên kết quả đạt đưc tác giả sẽ phân tích, đánh g hiệu quả của các thut toán cân bằng tải hin nay; đồng thời phát hin hn chế từ đó có nhng đ xuất thuật toán cân bằng tải cải tiến.

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
Từ khóa:
Top