CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂY NGUYÊN
20/02/2017

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

1.1.1. Lý do chọn đề tài

Giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội có mối quan hệ mật thiết với nhau. Vì vậy, vấn đề chất lượng đào tạo đang là mối quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và xã hội.  Trong Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ), đã khẳng định "Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam". Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 đã định hướng: "Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược". Thực hiện Chiến lược đó, các trường học từ Giáo dục mầm non đến cao đẳng, Đại học đều luôn ý thức được vấn đề chất lượng đào tạo, luôn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo lên hàng đầu, nhằm thu hút người học về với Nhà trường.

1.1.2. Tính cấp thiết của đề tài

Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở các trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Theo Quy định Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số: 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu Chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp là sự đáp ứng mục tiêu do nhà trường đề ra, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục trung cấp chuyên nghiệp của Luật Giáo dục, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của ngành.

Để thực hiện được mục tiêu trên, đòi hỏi các trường Trung cấp chuyên nghiệp phải luôn đưa ra được các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo từ đó nâng cao được chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu xã hội. Và đặc biệt trong tình hình hiện nay, Nhà nước đang khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, thì việc nâng cao chất lượng đào tạo lại càng trở lên cấp thiết hơn.

Trường Trung cấp Tây Nguyên thành lập theo quyết định số 2482/QĐ - UBND ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ĐăkLăk, nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho địa phương và cho xã hội. Ý thức được tầm quan trọng của vấn đề chất lượng trong sự phát triển của Nhà trường, trường Trung cấp Tây Nguyên luôn luôn tìm giải pháp để tạo cho học sinh một môi trường học tập tốt, nhằm đào tạo được đội ngũ nhân lực có chất lượng cao có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi chuyên môn. Xuất phát từ mục tiêu đó, tôi nghiên cứu đề tài: “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂY NGUYÊN

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1.Mục tiêu nghiên cứu tổng quát

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo của trường Trung cấp Tây Nguyên từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo của trường Trung cấp Tây Nguyên.

1.2.2.Mục tiêu nghiên cứu cụ thể

1) Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường trung cấp Tây Nguyên

2) Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường trung cấp Tây Nguyên.

3) Đề xuất hàm ý quản trị‎ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường trung cấp Tây Nguyên.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Trung cấp Tây Nguyên

1.3.2. Đối tượng khảo sát:

Trường Trung cấp Tây Nguyên là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa ngành, đa nghề. Để nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo của trường Trung cấp Tây Nguyên, đối tượng khảo sát là những học sinh đang  học hệ TCCN tại trường Trung cấp Tây Nguyên.

1.3.3. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Trung cấp Tây Nguyên

Phạm vi thời gian:

Dữ liệu thứ cấp: Đề tài sử dụng số liệu thứ cấp là những số liệu báo cáo trong những năm gần đây (từ 2013 đến 2015) từ các phòng ban của trường Trung cấp Tây Nguyên.

Dữ liệu sơ cấp: Được thu thập từ phiếu điều tra học sinh từ khóa học 2013 – 2015; 2014 – 2016; 2015 – 2017 trong thời gian từ tháng 04 năm 2016 đến tháng 07 năm 2016

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này được thực hiện theo hai bước chính: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức.

Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp với một số học sinh đang theo học các ngành bậc Trung cấp chuyên nghiệp tại trường Trung cấp Tây nguyên. Mục tiêu của nghiên cứu định tính nhằm xác định các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ đào tạo.

Nghiên cứu chính thức: được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng. Mẫu được thu thập thông qua bảng câu hỏi. Sau khi thu thập đủ số lượng mẫu yêu cầu, dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS nhằm khẳng định sự phù hợp các thang đo, xác định nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo của Nhà trường.

1.5. Câu hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu này nhằm trả lời các câu hỏi sau:

1) Những yếu tố nào tác động đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Trung cấp Tây Nguyên?

2) Có những giải pháp nào để nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Trung cấp Tây Nguyên?

1.6. Ý nghĩa của nghiên cứu

Từ kết quả nghiên cứu sẽ xác định được các yếu tố có ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Trung cấp Tây Nguyên. Từ đó, đề xuất với Nhà trường những giải pháp cụ thể phù hợp với từng yếu tố tác động, đồng thời giúp Nhà trường có những kế hoạch, chính sách phát triển nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo.

1.7. Cấu trúc của luận văn

Nội dung của luận văn gồm 5 chương:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và tài liệu nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và hàm ‎ý quản trị

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

Trong chương này trình bày về tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu, mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu đề tài, thể hiện được các câu hỏi nghiên cứu cũng như ý nghĩa của nghiên cứu

Click vào đây để xem nội dung

Từ khóa:
Top