CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA NHÀ CHUNG CƯ TẠI TP.HCM
20/02/2017

TÓM TẮT

            Nghiên cứu này tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà chung cư tại TP.HCM. Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên các nghiên cứu trước đó về hành vi người tiêu dùng cho dịch vụ bất động sản. Thông qua kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha và phân tích nhân tố  khám phá EFA với  bảng  trả  lời  của  350  khách  hàng  tại Tp.HCM, kết quả cho thấy nhân tố mua nhà chung cư có 07 nhân tố với 25 biến quan sát có liên quan. Trong đó, thành phần thứ nhất là Tình hình tài chính (có 4 biến quan sát; thứ hai là Kiến trúc (có 4 biến quan sát); thứ ba là Vị trí nhà (có 4 biến quan sát); thứ tư là Marketing (có 3 biến quan sát); thứ 5 là Dịch vụ hỗ trợ (có 4 biến quan sát); thứ 6 là môi trường sống (có 3 biến quan sát) và cuối cùng thứ 7 là ảnh hưởng xã hội (có 3 biến quan sát). Đề  tài sử dụng phân  tích phương sai ANOVA để chứng minh quan điểm khác nhau giữa nam và nữ, các nhóm tuổi, các nhóm thu nhập về sự lựa chọn mua nhà chung cư. Từ đó,  đề xuất  cho nhà quản  trị nên xem  trọng  tính  cách nào ở nhóm khách hàng nào cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng đó. Cuối cùng, tác giả đề nghị hướng nghiên cứu tiếp theo để hoàn thiện hơn nữa nghiên cứu này.

Click vào đây để xem nội dung
Từ khóa:
Top