ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG A, QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
22/02/2017

TÓM TẮT LUẬN VĂN

           Nghiên cứu này được thực hiện nhằm kiểm định tác động của sáu yếu tố: (1) Quy trình thủ tục, (2) Cải cách đổi mới, (3) Năng lực phục vụ, (4) Thái độ ứng xử, (5) Thời gian giải quyết và (6) Kết quả giải quyết đến Chất lượng dịch vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả của nghiên cứu này được thể hiện dựa trên mô hình hồi quy thể hiện tác động của các biến độc lập đến Chất lượng dịch vụ hành chính công.

          Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập từ các câu trả lời của 241 người dân đang trực tiếp sử dụng các dịch vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông A, điều này đảm bảo ý nghĩa thống kê cho việc thực hiện các tính toán kiểm định. Nghiên cứu sử dụng các kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, kiểm định nhân tố EFA và phương pháp hồi quy Enter trên phần mềm SPSS 20.0 để truy xuất các kết quả thống kê và kiểm định.

          Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo và kiểm định nhân tố cho thấy có ba biến quan sát đo lường khái niệm nghiên cứu chưa đạt yêu cầu. Sau khi loại ba biến này, các khái niệm nghiên cứu đều đảm bảo độ tin cậy. Trong đó, dữ liệu thực nghiệm cho thấy các yếu tố tác động đến Chất lượng dịch vụ hành chính công được chia thành sáu nhân tố đó là: Quy trình thủ tục, Cải cách đổi mới, Năng lực phục vụ, Thái độ ứng xử, Thời gian giải quyết và Kết quả giải quyết. Khái niệm Chất lượng dịch vụ hành chính công là một khái niệm đơn nguyên. Kết quả hồi quy cho thấy ngoại trừ Thời gian giải quyết, các biến độc lập còn lại đều có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến Chất lượng dịch vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông A.

Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm ý rằng lãnh đạo, cán bộ tại Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông A cần nâng cao năng lực chuyên môn, tích cực duy trì thái độ ứng xử tốt với người dân, cải thiện các quy trình thủ tục hành chính theo hướng hiện đại hoá cũng như sử dụng tốt hơn các trang thiết bị hỗ trợ công việc hành chính để có thể gia tăng Chất lượng dịch vụ hành chính công. Mặt khác, Thời gian giải quyết là một yếu tố chịu sự ràng buộc của quy định pháp luật cũng như chịu sự chi phối của các cơ quan, tổ chức hay cá nhân khác trong quá trình xử lý công việc nên khó có thể cải thiện trong ngắn hạn nhằm tăng tác động của yếu tố này đến sự hài lòng của người dân. Do đó, Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông A cần nỗ lực nhiều hơn trong việc xây dựng mối quan hệ hiệu quả giữa các bên liên quan, vận dụng cơ chế linh hoạt để cải thiện thời gian giải quyết các dịch vụ hành chính công cho người dân.

Click vào đây để xem nội dung
Từ khóa:
Top