HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO KHU DU LỊCH HẢI TIẾN, HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA
20/02/2017

                                          TÓM TẮT LUẬN VĂN

Hoạch Định Chiến lược kinh doanh có vai trò quan trọng đối với sự phát triển và tồn tại của khu du lịch Hải Tiến, ,Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa. . Sự thành công của một khu du lịch mới vào hoạt động  được quyết định bởi một hoạch định chiến lược kinh doanh hợp lý.

Luận văn sử dụng hệ thống cơ sở lý thuyết về chiến lược kinh doanh và các kiến thức của khóa học, kết hợp vận dụng nghiên cứu, phân tích thình hình hoạt động của khu du lịch Hải Tiến ,huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa  trong những năm qua, đồng thời phân tích, đánh giá các yếu tố môi trường liên quan và xu thế vận động của nó để nêu ra một số giải pháp chiến lược kinh doanh phù hợp có thể áp dụng cho khu du lịch mới vào hoạt động

Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh được chia thành các bước sau: (1) cơ sở lý luận, (2) tầm nhìn, (3) sứ mệnh, (4) mục tiêu, (5) phân tích các môi trường kinh doanh, (6) đề xuất chiến lược, (7) kết luận. Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, thống kê, mô tả, phân tích, lấy ý kiến chuyên gia bằng cách sử dụng bảng câu hỏi khảo sát đánh giá từ các chuyên gia bên trong và bên ngoài. Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất lựa chọn xây dựng chiến lược kinh doanh đến 2030 cho khu du lịch Hải Tiến  nhằm giúp khu du lichj vượt qua khó khăn, phát triển ổn định và bền vững và nhiều khách hàng biết đến nơi này .

Chiến lược kinh doanh là một phần tài sản không thể thiếu cho doanh nghiệp, không có chiến lược thì doanh nghiệp khó có thể tồn tại và phát triển trong cơ chế kinh tế hiện nay.Xây dựng chiến lược đòi hỏi một quá trình lâu dài, tốn thời gian, công sức, kinh nghiệm.Đề tài cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo bổ ích cho các hoạch định chính sách cho lĩnh vực điện tử, laptop hoặc các đơn vị, cá nhân quan tâm đến hoạt động của ngành.

ABSTRACT

Business Planning Strategy has an important role for the development and survival of resorts Hai Tien, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province. . The success of a new resort in operation is determined by a business strategy right.

Thesis system using the theoretical basis of the business strategy and the knowledge of the course, which combines applied research, Analysis of the Situation of resort operations Hai Tien, Hoang Hoa district, Thanh Hoa province over the years, and analyze and evaluate environmental factors and trends relating to its campaign to raise a number of strategic business solutions suitable can apply for a new resort on stream Dong

The process of business strategy development is divided into the following steps: (1) the rationale, (2) vision, (3) the mission, (4) goals, (5) analysis of the economic environment business, (6) the proposed strategy, (7) concluded. Thesis using qualitative research methods, statistics, description, analysis, expert opinions using the survey questionnaire assessment experts from inside and outside. From the research results, the proposed option trading strategy to 2030 for Hai Tien resort to help resorts lichj overcome difficulties and develop stable and sustainable and more customers know about this place

The business strategy is a part of company assest and very important for company. Without the business strategy, the company is difficult to exist and develop in the changing economic situation today. Building business strategy requires a prolonged process, cost time, money and experience. This thesis is also used as a reference for business man in eletronic and laptop field.

Click vào đây để xem nội dung

Từ khóa:
Top