SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂY NGUYÊN
20/02/2017

TÓM TẮT

Đề tài "Sự hài lòng của học sinh đối với công tác tổ chức Đào tạo tại trường Trung cấp Tây Nguyên" được thực hiện trong khuôn khổ Trường trung cấp Tây Nguyên với số lượng khảo sát 255 học sinh học tập tại 3 khoa: Khoa Y ; Khoa Dược và khoa Mầm Non. Với mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm ra được các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học sinh đối với công tác tổ chức đào tạo.

Đề tài tập trung tìm hiểu cơ sở lý luận, thực trạng công tác tổ chức đào tạo tại trường và đánh giá mô hình nghiên cứu về công tác tổ chức đào tạo tại trường trung cấp Tây Nguyên.

Theo mô hình nghiên cứu đề xuất ban đầu có 8 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học sinh đối với công tác tổ chức đào tạo đó là: Công tác tuyển sinh; Tổ chức lớp học; Thực hiện giảng dạy; Tổ chức kiểm tra đánh giá, Tổ chức quản lý học sinh; Hỗ trợ học sinh; Hỗ trợ giảng dạy; Các yếu tố hữu hình.

Trong nghiên cứu này phương pháp phỏng vấn và thảo luận nhóm, hỏi ý kiến chuyên gia để điều chỉnh bổ sung các biến quan sát để điều chỉnh mô hình nghiên cứu ban đầu. Tiếp đó là xây dựng thang đo, thiết kế bảng hỏi và tiến hành điều tra số liệu. Xử lý, phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0.

Kết quả phân tích cronbach’s và phân tích nhân tố khám phá EFA cho thấy có 5 biến quan sát đã bị loại là KT2, KT4, KT10 và QL3, QL5.

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy có 7 yếu tố có ảnh hưởng sự hài lòng của học sinh đối với công tác tổ chức Đào tạo tại trường Trung cấp Tây Nguyên theo mức độ giảm dần, đó là: Thực hiện giảng dạy; Yếu tố hữu hình; Hỗ trợ giảng dạy; Công tác tuyển sinh; Tổ chức lớp học; Hỗ trợ học sinh và Quản lý học sinh.

Từ khóa:
Top