XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÔNG NAM Á ĐẾN NĂM 2020
20/02/2017

TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN

Để quá trình hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đem lại thành công cho doanh nghiệp của mình, vấn đề quản trị chiến lược trở nên hết sức quan trọng cho sự sống còn của các doanh nghiệp. Đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải quan tâm, xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh phù hợp với từng điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, đây chính là yêu cầu cần thiết đối với bất cứ một doanh nghiệp nào. Công ty Cổ Phần Thép Đông Nam Á rất cần một chiến lược phát triển.

Luận văn đã hệ thống cơ sở lý luận về chiến lược, quy trình xây dựng để đánh giá những cơ hội cần tận dụng, những nguy cơ cần phải tối thiểu hóa, những điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cần cải thiện. Đồng thời luận văn cũng lượng hóa các yếu tố cơ hội, nguy cơ qua ma trận EFE nhằm xác định xem Công ty Cổ Phần Thép Đông Nam Á có khả năng phản ứng với môi trường bên ngoài ở mức độ nào, lượng hóa các điểm mạnh, điểm yếu qua ma trận IFE nhằm xác định xem Công ty Cổ Phần Thép Đông Nam Á mạnh về nội bộ ra sao. Từ các yếu tố O, T, S, W, luận văn đã sử dụng ma trận SWOT để hình thành các chiến lược Công ty Cổ Phần Thép Đông Nam Á có thể áp dụng trong tương lai. Do nguồn lực có hạn nên trong các chiến lược rút ra, luận văn đã sử dụng ma trận QSPM để lựa chọn ra các chiến lược phù hợp nhất. Đó là các chiến lược :

 • Chiến lược phối hợp S/O
 • Chiến lược phối hợp S/T
 • Chiến lược phối hợp W/O
 • Chiến lược phối hợp W/T

               Để có thể thực hiện các chiến lược được chọn, luận văn đã đưa ra nhóm các giải pháp nhằm thực hiện từng chiến lược:

 • Nhóm các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, kỹ năng quản trị;
 • Nhóm giải pháp thực hiện chiến lược nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển để tạo ra các sản phẩm mới, phương pháp sản xuất mới, cải thiện và nâng cao năng suất lao động;

Nhóm giải pháp thực hiện Chiến lược Tài chính, Marketing và phát triển thương hiệu;

ABSTRACT

 

For business process efficiency, bring success to your business, strategic management issues become very important for the survival of the enterprise. Requires enterprises to pay attention, build yourself a business strategy in line with the conditions and circumstances of each particular, this is the essential requirement for any business. Asean steel jiont stock company needed a development strategy.
Thesis system has a theoretical basis for strategic development process to evaluate the need to take advantage of opportunities, minimizing the risk promote the strengths, decreasing the weaknesses Simultaneously the thesis also quantified the change factors the risk via EFE matrix to determine Asean steel jiont stock company has the ability to react in which level the external environment quantifying the strengths and weaknesses through the IEF matrix to determine Asean steel jiont stock company on internal strengths from the elements O,T,S,W. the thesis used SWOT matrix to form Asean steel jiont stock company strategy to be applied in the future. Due to limited resources in the strategy to select the most suitable strategy. Which are

 • Cooperating strategyS/O
 • Cooperating strategyS/T
 • Cooperating strategyW/O
 • Cooperating strategyW/T

  In order to implement the selected strategy, the thesis has launched the measure to implement each strategy

 • Autonomy Solution and self – organization responsible for implementing activities andmanagement tasks
 • Autonomy Solution and self – responsibility for resources, including organization structure of staffing and staff salaries.

Autonomy Solution and self – responsibility in Marketing and finance.

Click vào đây để xem nội dung

Từ khóa:
Top