HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
08/08/2016

TÓM TẮT

Để giải quyết triệt để vấn đề nợ xấu ngoài vấn đề phải xây dựng hệ thống ngân hàng vững mạnh, một yếu tố quan trọng trong quá trình xử lý nợ xấu đó là phải xác định rõ nguồn gốc xâu xa dẫn đến nợ xấu và coi vấn đề nợ xấu là hệ lụy của cả nền kinh tế chứ không chỉ của riêng ngành ngân hàng và phải có lộ trình xử lý nợ xấu cụ thể. Do đó không chỉ riêng ngành ngân hàng mà tất cả các bộ ngành liên quan phải cùng nhau ngồi lại để tìm ra hướng đi chung xử lý “cục máu đông” này. Vì thế việc nghiên cứu đề tài này là một yêu cầu khách quan và rất khẩn trương nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách có một cách nhìn cụ thể và hệ thống để đưa ra những giải pháp đúng đắn nhất nhằm góp phần thành công cho quá trình xử lý nợ xấu tại ngân hàng.

Do đó, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Hạn chế và xử lý nợ xấu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu”.

Tác giả đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động hạn chế và xử lý nợ xấu của NHTM gồm các khái niệm, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động hạn chế và xử lý nợ xấu, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động hạn chế và xử lý nợ xấu và bài học kinh nghiệm của một số ngân hàng trong và ngoài nước.

Tác giả đã phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động hạn chế và xử lý nợ xấu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu thông qua một số chỉ tiêu định lượng.

Tác giả cũng khảo sát lấy ý kiến của khách hàng đánh giá về hoạt động hạn chế và xử lý nợ xấu tại NHTMCP Á Châu. Qua phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động hạn chế và xử lý nợ xấu tại NHTMCP Á Châu với những kết quả đạt được, những hạn chế và kết quả khảo sát khách hàng, tác giả đã đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hạn chế và xử lý nợ xấu tại NHTMCP Á Châu.

Bên cạnh đó, tác giả cũng đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ và NHTM nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho NHTMCP Á Châu nâng cao hiệu quả hoạt động hạn chế và xử lý nợ xấu.

                                             

 

 

ABSTRACT

To resolve the bad debt problem radically, besides of the strong bank system must be built, an important element in this process is that we must identify the unknown origin leading to bad debt and consider it as an implication of not only the economy but also the and have to have a process solving bad debt. Therefore, not only the bank but also all associated ministries have to discuss the common way for the “blood clots” problem. Therefore, the searching of this topic is an objective and urgent requirement to help the planner have a look in simply and system in order to give the correct sollution sucessfully.

By then, the authors choose the problem “ Limitations and Treatments for bad debts at Asia Commercial Bank”.

The author systematized the theory about effect activities limitations and treatments for bad debts of the commercial bank which includes the notions, the standards to evaluate the effect activities limitations and treatments for bad debt, the factors influence the effect activities limitations and treatments for bad debts and experience lessons of some national and foreign banks.

The author analysed and evaluated the real situation about the effect activities limitations and treatments for bad debts at Asia Commercial Bank through some quantitative standards.

The author also surveyed to collect the customers’ idea which evaluates activities limitations and treatments for bad debts at Asia Commercial Bank. Through analysing the real situation about the effect activities limitations and treatments for bad debts at Asia Commercial Bank with achieved results, restrictions and results of surveying customers, the author gave some methods to enhance the effect activities limitations and treatments for bad debts for Asia Commercial Bank.

Besides, the author also proposed some pettion with the government and the commercial bank in order to surpport, create conditions for Asia Commercial Bank to enhance the effect activities limitations and treatments for bad debts.

Download tại đây

Từ khóa:
Top