HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CỦA CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG
17/03/2017

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài

  1.1. 1. Đặt vấn đề nghiên cứu

            Thuế giá trị gia tăng (GTGT) ra đời nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông hàng hoá và dịch vụ, khuyến khích phát triển nền kinh tế quốc dân, động viên một phần thu nhập của người tiêu dùng vào ngân sách Nhà nước, Luật thuế GTGT được Quốc hội khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ 11(từ ngày 02 tháng 4 năm 1997 đến ngày 10 tháng 5 năm 1997), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 1 năm 1999. Sau gần 15 năm thực hiện, Luật thuế GTGT đã đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng tích cực trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội như: khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh; khuyến khích xuất khẩu và đầu tư; thúc đẩy hạch toán kinh doanh của các Doanh nghiệp; tạo nguồn thu lớn và ổn định cho NSNN; tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia hội nhập quốc tế; góp phần tăng cường quản lý hoạt động SXKD của Doanh nghiệp nói chung và quản lý thuế nói riêng.

   1.1.2 Tính cấp thiết của đề tài                   

Trong suốt quá trình thực hiện, Luật thuế GTGT đã được UBTVQH, Chính phủ, Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm khắc phục những tồn tại, đảm bảo Luật thuế GTGT phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, tuy nhiên vẫn còn những vướng mắc cần điều chỉnh. Chính vì vậy, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XI (từ ngày 03 tháng 5 năm 2003 đến ngày 18 tháng 6 năm 2003) đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 1 năm 2004.  Gần đây nhất, ngày 19 tháng 6 năm 2013, Quốc Hội đã thông qua Luật số 31/2013 QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT. Luật thuế GTGT sửa đổi, bổ sung lần này có một số nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý. Luật này có hiệu lực thi hành từ 01/01/2014.

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, Luật thuế GTGT cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập như hệ thống thuế chưa đồng bộ và thường xuyên được chỉnh sửa đã tạo nhiều kẽ hở cho các đối tượng chịu thuế có cơ hội luồn lách, trốn lậu thuế, nảy sinh nghi ngờ cho đối tượng chịu thuế về chính sách của Nhà nước, là nguyên nhân gây thất thoát một phần lớn NSNN. Những kẻ hở, bất cấp của thuế GTGT cần phải có những biện pháp khắc phục để thuế GTGT phát huy hết vai trò của nó trong việc tạo lập nguồn thu cho NSNN và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển cũng như trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội.  

Trong các loại hình Doanh nghiệp theo luật Doanh nghiệp 2005 thì vấn đề quản lý thu thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang luôn là vấn đề nan giải nhất, còn nhiều vấn đề bất cập cần phải khắc phục. Bên cạnh đó, luật thuế GTGT được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 21/11/2007, chính thức áp dụng từ 01/01/2009, đánh dấu một bước hoàn thiện trong hệ thống thuế của Việt Nam, góp phần đảm bảo ổn định nguồn lực cho NSNN. Từ khi thực hiện Luật thuế GTGT, số thu thuế GTGT tại tỉnh Tiền Giang nói chung và Chi cục Thuế Châu Thành nói riêng luôn tăng trưởng qua các năm, số thu năm sau cao hơn năm trước; về thực hiện dự toán thu thuế GTGT: Năm 2013 đạt 102,99% so dự toán, năm 2014 đạt 106,47%, năm 2015 đạt 108,73%, Luật quản lý thuế đã bộc lộ một số hạn chế, chưa phù hợp với thực tiễn, và nảy sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện; bên cạnh đó, ngành thuế cả nước đang trong quá trình đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội nên một số vấn đề cần được hoàn thiện. Trước bối cảnh đó, những nguyên nhân tác động đến nguồn thu thuế GTGT tại Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang cần được nghiên cứu, nhằm gia tăng số thu thuế GTGT cho NSNN. Xuất phát từ thực trạng nêu trên đã thôi thúc tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với các Doanh nghiệp của Chi cục Thuế huyện Châu Thành  tỉnh Tiền Giang làm luận văn Thạc sỹ kinh tế của mình.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế GTGT tại  Chi cục Thuế huyện Châu Thành  tỉnh Tiền Giang trong những  năm  qua. Từ đó,  đề xuất các giải pháp nhằm giúp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp trên địa bàn nghiên cứu.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để thực hiện mục đích nghiên cứu của đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

- Xác định sự tác động của các yếu tố đến công tác quản lý thuế  GTGT hiện nay đối với các Doanh nghiệp tại Chi cục Thuế Châu Thành tỉnh Tiền Giang.

- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp của Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2013-2015.

- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp của Chi cục Thuế huyện Châu Thành  tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016- 2020.

1.3. Khung lý thuyết nghiên cứu

- Cơ sở lý thuyết về thuế GTGT

            + Khái niệm, bản chất, vai trò và chức năng của thuế.

            + Hệ thống thuế và chính sách thuế

            + Thuế giá trị gia tăng

- Cơ sở lý thuyết về quản lý thuế GTGT đối với Doanh nghiệp

            + Doanh  nghiệp

            + Vai trò của Doanh nghiệp

            + Quản lý thuế GTGT

- Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu

            + Các chỉ tiêu nghiên cứu phân tích công tác quản lý thuế

            + Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản lý thuế

            + Công tác quản lý thuế GTGT ở Việt Nam trong những năm qua

- Những tồn tại trong công tác quản lý thuế GTGT

            + Kinh nghiệm một số nước

            + Bài học kinh nghiệm đối với Chi cục Thuế Châu Thành..

- Sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn nghiên cứu.

1.4.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng  nghiên cứu

+ Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với Doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Châu Thành  tỉnh Tiền Giang

+ Khách thể nghiên cứu: Các cán bộ công chức ngành thuế (CBT) và các Doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT ở  Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang.

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

- Về không gian: Đề tài được thực hiện tại Chi cục Thuế  huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang.

- Về  thời gian:  Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng  trong giai đoạn 2013-2015 và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp đến năm 2020.

+ Thu thập dữ liệu thứ cấp: Thông tin được tiến hành thu thập từ năm 2013 đến năm 2015.

            + Thu thập dữ liệu sơ cấp: Lập bảng câu hỏi điều tra phỏng vấn từ tháng 7 năm 2016 đến tháng  10  năm 2016.

1.5. Câu hỏi nghiên cứu

            - Những yếu tố nào tác động đến công tác quản lý thuế GTGT hiện nay đối với Chi cục thuế Châu Thành?

- Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT của Chi cục Thuế Châu Thành hiện nay như thế nào?

            - Để hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thì Chi Cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang cần có những giải pháp nào?

1.6. Ý nghĩa nghiên cứu

Đề tài có ý nghĩa thực tiễn để hoàn thiện hệ thống quản lý thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp của Chi cục Thuế huyện Châu Thành nhằm:

- Góp phần cho các nhà hoạch định chính sách, cơ quan thuế nắm bắt được các yếu tố tác động đến việc quản lý và tạo nguồn thu thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp.

- Góp phần cho cơ quan thuế xác định những vấn đề còn chưa phù hợp trong quản lý thuế và nguyên nhân thất thu thuế GTGT để có biện pháp quản lý thuế tốt hơn nhằm gia tăng số thu thuế nói chung và thuế GTGT trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang nói riêng.

- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản lý thuế GTGT, hạn chế được sự lãng phí thời gian, nguồn lực của ngành thuế. 

1.7. Cấu trúc luận văn

   Kết cấu đề tài gồm có 5 chương:

            Chương 1: Mở đầu

            Chương 2: Tổng quan lý thuyết về thuế GTGT và các nghiên cứu có liên quan

            Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

            Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

            Chương 5: Giải pháp -  kiến nghị và kết luận

Tóm tắt chương 1

 Nội dung chính của chương này nêu lên tính cấp thiết phải nghiên cứu của đề tài, đồng thời cũng nêu rõ lên ba mục tiêu nghiên cứu mà đề tài phải đạt được. Bên cạnh đó, phạm vi nghiên cứu về không gian và thời gian cũng được giới hạn và ý nghĩa nghiên cứu của đề tài là hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Châu Thành  tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016- 2020 nhằm chống thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước và đảm bảo công bằng xã hội.

Click vào đây để xem nội dung
Từ khóa:
Top