HOÀN THIỆN MARKETING–MIX TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
07/01/2017

TÓM TẮT

Đề tài: Hoàn thiện Marketing – mix tại ngân hàng Techcombank”, được tiến hành tại Tp. Hồ Chí Minh, thời gian từ 12/2015 đến 5/2016.

Mục tiêu của nghiên cứu là: Từ kết quả  phân tích những yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô tác động đến hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Techcombank và phân tích thực trạng hoạt động marketing-mix tại ngân hàng Techcombank trong trong thời gian qua. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện chính sách marketing-mix tại ngân hàng Techcombank

 Phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp duy vật biện chứng, kết hợp với các phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp… nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu.

Phương pháp thu thập, xử lý số liệu: số liệu thứ cấp được thu thập từ các Báo cáo thường niên, bản công bố thông tin, cơ quan thống kê, tạp chí…, kết hợp phỏng vấn bảng câu hỏi khách hàng để đánh giá và phân tích những ưu điểm và hạn chế của hoạt động Marketing-mix tại ngân hàng. Từ đó đề ra các giải pháp nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế.

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy được marketing-mix 7P gồm: sản phẩm dịch vụ (Product Services), giá cả (Price), truyền thông khuếch trương (Promotion), mạng lưới phân phối (Place), con người (People), quá trình dịch vụ (Processes) và phương tiện hữu hình (Physical evidence) có tầm quan trọng đối với Techcombank trong việc nâng cao hoạt động kinh doanh.

Click vào đây để xem nội dung
Từ khóa:
Top