QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TRONG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX
25/08/2017

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Luận văn “Quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ” tại Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (PGBank) đã hệ thống hóa lý luận cơ bản về tỷ giá, thị trường ngoại hối, kinh doanh ngoại tệ, rủi ro tỷ giá và quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ làm nền tảng diễn giải những vấn đề cần giải quyết trong luận văn. Luận văn sử dụng nguồn dữ liệu được thu thập từ báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của PGBank trong giai  đoạn 2014-2016 để phân tích, đánh giá thực trạng kinh doanh ngoại tệ, rủi ro tỷ giá và  việc quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ tại PGBank. Ngoài ra, nguồn dữ liệu thứ cấp có được qua việc phỏng vấn các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu sử dụng để xây dựng luận cứ lý thuyết cho nghiên cứu để từ đó phân tích, đánh giá thực trạng kinh doanh ngoại tệ, rủi ro tỷ giá, quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ tại PGBank. Phương pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng trong luận văn này là phƣơng pháp thống kê mô tả, khảo sát, phân tích, so sánh. Luận văn có sử dụng phương pháp lịch sử qua nhiều tài liệu, tạp chí khoa học chuyên ngành và các văn bản pháp luật liên quan đến đề tài. Kết quả nghiên cứu nêu lên bức tranh toàn cảnh về quản trị rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại PGBank. Trên cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn, luận văn đƣa ra hệ thống giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cƣờng và nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ tại PGBank.

Click vào đây để xem nội dung

Từ khóa:
Top