DANH SÁCH BẢO VỆ LUẬN VĂN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH NGÀY 19/04/2019
16/04/2019
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH BẢO VỆ LUẬN VĂN
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH
Địa điểm: Phòng 16.5, Tòa nhà HIU - 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
Thời gian: 8g00, ngày 19/04/2019
STT MASSV Họ Tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn Thời gian
1 156011003 Đồng Thị Thủy Nguyên Quy hoạch mạng 4G LTE TS. Bùi Văn Minh 08g00 - 8g40
2 156011008 Trần Hải Đăng Xây dựng hệ thống chứng thực trong ngôi nhà thông minh TS. Bùi Văn Minh 08g40 - 09g20
3 136012011 Đoàn Hoài Văn Xây dựng hệ thống chứng thực trong ngôi nhà thông minh TS. Nguyễn Hòa 09g20 - 10g00
4 156011006 Đặng Phương Thảo Các phương pháp truy vấn trên ONTOLOGY TS. Trương Hải Bằng 10g00 - 10g40
5 156012001 Trần Ngọc Hoài Anh Xây dựng và đánh giá hiệu quả của phần mềm tương tác thuốc trong kê đơn thuốc TS. Bùi Văn Minh 10g40 - 11g20
6 156012005 Trần Thị Thi Thi Website dự báo tình trạng ngập nước trên các tuyến đường tại Tp.HCM TS. Nguyễn Hòa 13g00 - 13g40
7 156011001 Trần Ngọc Hải Điểm danh sinh viên bằng phương pháp nhận dạng khuân mặt thông qua Smartphone PGS.TS Lê Hoàng Thái 13g40 - 14g20
Từ khóa:
Top