Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Việt Nam Học
29/06/2016

Tên chương trình:   Việt Nam học

Trình độ đào tạo:     Cao học

Ngành đào tạo:        Việt Nam Học

Mã ngành:                60220113

Loại hình đào tạo:    Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Việt Nam học tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng mang nét độc đáo và ứng dụng. Nhằm giúp học viên nắm vững lý thuyết, có khối kiến thức tương đối toàn diện về Việt Nam được tiếp cận theo nhiều nhát cắt khác nhau; hình thành cho người học khả năng nghiên cứu những vấn đề đặc thù của Việt Nam và khả năng áp dụng những kiến thức đã được học vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra thuộc chuyên ngành đào tạo.

1.2. Chuẩn đầu ra

A) Kiến thức

Trang bị kiến thức nâng cao có tính liên ngành, đa ngành mang tính tổng hợp, tính đại diện và tinh hoa có định hướng về Lịch sử, Văn hóa, Kinh tế, Xã hội cùng với Ngôn ngữ chuyên sâu của Việt Nam.

B) Kỹ năng

Nâng cao khả năng, phát huy năng lực tự nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện về Việt Nam học với tư cách là một khoa học đa ngành và liên ngành, những gì thuộc phạm vi khoa học xã hội và nhân văn,  nhất là những vấn đề liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và quan hệ quốc tế của Việt Nam.

C) Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp,  học viên có khả năng đáp ứng yêu cầu của các vị trí công tác quản lý trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau; làm nguồn để tuyển chọn vào các vị trí quản lý cao hơn cũng như tham gia giảng dạy chuyên ngành Việt Nam học nói chung và tiếng Việt nói riêng  ở Việt Nam hay các nước trên thế giới.

2. Thời gian đào tạo: 1,5 Năm

 • Chương trình đào tạo thạc sĩ Việt Nam học được thiết kế theo học chế tín chỉ. Theo học chế này, học viên có thể hoàn thành chương trình trong 03 học kỳ ( một năm rưỡi).
 • Khối lượng kiến thức toàn khoá: 60 tín chỉ.

3. Đối tượng tuyển sinh

 

Theo quy định tại điều 8 Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 và Thông tư điều chỉnh số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.1. Điều kiện dự thi

 • Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành việt Nam Học.
 • Đã tốt nghiệp đại học các ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, bao gồm các chuyên ngành của khoa học xã hội và đã học bổ sung kiến thức các môn học chuyên ngành Việt Nam Học.

3.2 Các môn thi tuyển

Các môn thi tuyển bậc cao học chuyên ngành Việt Nam học gồm 03 môn sau:

 • Môn cơ bản:Triết học Mác - Lênin
 • Môn cơ sở:Cơ sở Văn hoá Việt Nam
 • Môn ngoại ngữ:Anh văn

 3.3 Các trường hợp được xét miễn thi môn Ngoại ngữ

A) Có bằng tốt nghiệp đại học được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

B) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

C) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Quy chế đào tạo thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương (Phụ lục II) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

3.4 Về thâm niên công tác chuyên môn:  

 • Người có bằng tốt nghiệp đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành dự thi được dự thi ngay trong năm tốt nghiệp. Người có bằng tốt nghiệp ngành gần phải có 1 (một) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi. Người có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi vào ngành Việt Nam Học phải có 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.
 • lịch:  rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật, án hình sự.
 • Có đủ sức khoẻ để học tập.
 • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

4. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 và Thông tư điều chỉnh số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ

5.1 Khối kiến thức chung                          :           15 tín chỉ

5.2 Khối kiến thức bắt buộc                      :           15 tín chỉ

5.3 Khối kiến thức tự chọn                       :           15 tín chỉ

5.4 Luận văn thạc sĩ                                   :           15 tín chỉ

6. Thang điểm: Theo Quy chế  đào tạo trình độ thạc sĩ (Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT về “Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ” và Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT về Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo sau đại học;

7. Nội dung chương trình


Từ khóa:
Top