MÚA DÂN GIAN DÂN TỘC MÔNG Ở HÀ GIANG
02/01/2018

LỜI NÓI ĐẦU

 

Luận văn là công trình đầu tiên có cái nhìn tổng quát về lịch sử nghệ thuật múa dân gian dân tộc Mông trong suốt gần 300 năm tồn tại và phát triển. Luận văn có ý nghĩa bổ sung, cung cấp thêm những giá trị nghệ thuật múa cho kho tàng múa dân gian Việt Nam. Lần đầu tiên, những giá trị nghệ thuật múa của tộc người Mông ở một địa phương cụ thể được giới thiệu như một bức tranh toàn cảnh và khá rõ nét trên các phương diện như: Tộc danh và địa bàn cư trú, dân số và ngôn ngữ, điều kiện tự nhiên và tổ chức xã hội, giữ gìn, bảo tồn trong đào tạo và nâng cao, phát triển trong sáng tác. Đặc biệt, luận văn đi sâu vào miêu tả và phân tích các đặc điểm múa, hình thức múa và các giá trị nghệ thuật múa trong đời sống sinh hoạt của tộc người Mông. Luận văn đã bước đầu chỉ ra được điểm tương đồng và khác biệt của múa dân gian dân tộc Mông với các dân tộc anh em trong nền nghệ thuật múa dân giân Việt Nam. Đồng thời tác giả xác định những giá trị nghệ thuật múa của tộc người và đề xuất một số giải pháp để bảo tồn và phát huy những giá trị nghệ thuật múa đó.

Hy vọng rằng luận văn sẽ góp một phần nhỏ vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị nghệ thuật múa dân gian các dân tộc Việt Nam. Đồng thời góp phần xây dựng nền văn hóa dân tộc Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, mà nghệ thuật múa tộc người Mông là một thành tố của văn hóa Việt Nam.

Click vào đây để xem nội dung

Từ khóa:
Top