TUYỂN SINH TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MÃ 62340102)
07/10/2016

I. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: xét tuyển.

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO3 năm tập trung.

III. ĐIỀU KIỆN: đáp ứng 3 yêu cầu:

1. Có bằng thạc sĩ đúng ngành hoặc phù hợp. Nếu có bằng thạc sĩ kinh tế - không thuộc Quản trị kinh doanh - sau khi trúng tuyển phải học bổ sung kiến thức.

2. Có một bài luận về dự định nghiên cứu (phụ lục 1).

3. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sưphó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành. Nếu chỉ có một nhà khoa học có chức danh khoa học giới thiệu thì cần thêm thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác. Những người giới thiệu phải có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh (phụ lục 2).

IV. ĐIỀU KIỆN VỀ NGOẠI NGỮ: cần 1 trong 3 yêu cầu:

1. chứng chỉ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh. Chứng chỉ trên phải do một trung tâmkhảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 (phụ lục 3).

2. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là tiếng Anh

3. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh.

V. QUY TRÌNH XÉT TUYỂN:

1. Đánh giá hồ sơ dự tuyển: xét kết quả học tập ở bậc đại học và thạc sĩ. 

2. Đánh giá bài luận về dự định nghiên cứu: thí sinh trình bày vấn đề dự định nghiên cứu trước Tiểu ban chuyên môn. Các thành viên trong Tiểu ban chuyên môn sẽ đánh giá hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu và việc trình bày, trao đổi xung quanh dự định đề tài nghiên cứu, trình Hội đồng tuyển sinh xét duyệt.

VI. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu)

2.Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

3. Lý lịch khoa học (theo mẫu)

4. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học (photo công chứng)

5. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm trình độ thạc sĩ (photo công chứng)

6. Chứng chỉ ngoại ngữ (photo công chứng)

7. Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học (theo mẫu)

8. Sáu bản bài luận về dự định nghiên cứu (đóng thành quyển)

9. Sáu bản sao về các bài báo khoa học (chụp trang bìa, mục lục, nội dung)(nếu có)

10. Giấy chứng nhận sức khỏe (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ, bản chính)

11. Hai phong bì dán tem

12. Hai ảnh 4x6.

VII. THỜI GIAN TUYỂN SINH: Nhận hồ sơ: đến ngày 02/07/2016. Xét tuyển: 16/07/2016.

Các văn bằng và bảng điểm do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công chứng bằng Tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại http://cnvb.deta.edu.vn).

VIII. LỆ PHÍ: 3.500.000đ/hồ sơ.

 

Phụ lục 1

GỢI Ý VIẾT ĐỀ CƯƠNG BÀI LUẬN VỀ DỰ ĐỊNH NGHIÊN CỨU


Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ Quản trị Kinh doanh cần nghiên cứu kỹ những yêu cầu đối với bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh và các tiêu chí đánh giá thí sinh của tiểu ban chuyên môn. 

Bài luận cần hiện rõ trí tuệ, niềm say mê, tính nghiêm túc, những điểm mạnh và tích cực của thí sinh về đề tài, lĩnh vực dự định nghiên cứu; trình bày bằng một văn phong trong sáng, rõ ràng, qua đó cung cấp thông tin rõ nét về thí sinh (thông tin cần có tính mới, không lặp lại). Bài luận có thể trình bày theo những nội dung chính sau đây:

1. Giá trị lý luận và thực tiễn của đề tài, lĩnh vực nghiên cứu

1.1. Lý do chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.

1.2. Tính thời sự, tính sáng tạo và sự không trùng lặp với các công trình đã công bố.

- Phân tích, đánh giá tổng quan các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.

- Nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà đề tài, lĩnh vực nghiên cứu cần tập trung nghiên cứu giải quyết.

1.3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

1.5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.

1.6. Dự định về những đóng góp mới của đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.

1.7. Mục tiêu, nội dung nghiên cứu và triển vọng ứng dụng kết quả nghiên cứu.

1.8. Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh.

2. Khả năng thực hiện đề tài, lĩnh vực nghiên cứu của thí sinh.

2.1. Những dự định, kế hoạch và sự chuẩn bị của thí sinh về dự định nghiên cứu.

2.2. Lý do chọn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là cơ sở đào tạo.

2.3. Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp.

2.5. Kiến thức, sự hiểu biết và những kinh nghiệm (về nghiên cứu, về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khóa khác) thể hiện qua những dự định giải quyết nội dung của đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.

Chương 1: ....

1.1. ...

1.1.1. ...

1.1.1.1. ... (tối đa tiểu mục gồm 4 chữ số)

1.2. ...

................

Chương 2: ...

2.1. ...

................

Chương 3: ...

................

Kết luận và kiến nghị

Tài liệu tham khảo

2.6. Đề xuất người hướng dẫn (nếu có)
 

Thí sinh dự tuyển

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Phụ lục 2

 

(MẪU THƯ GIỚI THIỆU CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ 

 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

 

Họ và tên người giới thiệu:………………………………………………………

Cơ quan công tác:………………………………………………………………

Chuyên môn công tác: ……………………………… Chức vụ: ………………

Điện thoại cơ quan:…………………....... Điện thoại DĐ :……………………

Fax:………………………………….. Email:…………………………………

Chức danh:………… Ngành:……………………………Năm phong:…………

Học vị:…………….. Chuyên ngành:……………………..... Năm bảo vệ:……

Giới thiệu người dự tuyển là (Ghi rõ họ và tên):………………………………

Căn cứ Điều 6 Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng quy định điều kiện đối với người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh, tôi có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

1. Về phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp.

2. Về năng lực hoạt động chuyên môn.

3. Về phương pháp làm việc.

4. Về khả năng nghiên cứu.

5. Về khả năng làm việc theo nhóm.

6. Những điểm mạnh và yếu của người dự tuyển.

7. Triển vọng phát triển về chuyên môn.

8. Trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án.

9. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

Tôi xin cam đoan về những nhận xét, đánh giá trên đây là chính xác, khách quan và đúng sự thật; kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng quan tâm xem xét, đánh giá và quyết định.

                                                                           .............,  ngày       tháng       năm 201...


 

Người giới thiệu

(Ký và ghi rõ họ tên)


(MẪU THƯ GIỚI THIỆU CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN)

 

TÊN CƠ QUAN

...............................

Số:...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

.............., ngày…….tháng……..năm .....

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ -

                                            Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

 

Căn cứ Thông báo số:............ .. ngày......... tháng........ năm ...... của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ,

Cơ quan:.................................................................................................................

Giới thiệu đồng chí:...............................................................................................

Sinh ngày:..............................................................................................................

Chuyên môn công tác: ………………………………Chức vụ: ………………

Đến Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và tham gia xét tuyển. Nếu trúng tuyển, cơ quan chúng tôi sẽ bố trí thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho đồng chí:..................................... hoàn thành tốt khóa học theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và các quy định của Hiệu Trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng xem xét, giải quyết cho đồng chí: ........................................ được tham gia xét tuyển.

Xin trân trọng cám ơn!

 


 

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Phụ lục 3

 

 BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

 TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1, B2 KHUNG CHÂU ÂU

(để xét trình độ ngoại ngữ khi dự tuyển và khi tốt nghiệp)

          

(Kèm theo Thông tư số: 05 /2012/TT- BGDĐT ngày 15  tháng 2  năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 Tiếng Anh

STT STT

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

CambridgeExam

BEC

BULATS

B1

4.5

450 PBT133CBT 45 iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

B2

5.5

500 BPT 173 CBT 61 iBT

600

First FCE

Busines Vantage

60

    

 (Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

Ghi chú: Đối với một số chứng chỉ quốc tế không thông dụng khác, cơ sở đào tạo cần gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về việc quy đổi tương đương.

 

CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ:

1. Phụ lục 1, 2, 3

2. Mẫu đơn đăng ký dự tuyển

3. Mẫu Lý lịch khoa học, Sơ yếu lý lịch

Từ khóa:
Top